Khóa học

Chương trình

1 năm đầu

Sơ cấp  I・II
…trong 6 tháng
(tháng 4 ~tháng 9)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4
Thứ 5 Thứ 6
Sách giáo khoa Sách giáo khoa Sách giáo khoa Sách giáo khoa Sách giáo khoa
Nghe hiểu・Hội thoại Tình hình Nhật Bản Nghe hiểu Viết văn Nghe hiểu・Hội thoại
Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng Từ vựng
Sơ cấp 
… Trong 3 tháng
(tháng 10 ~tháng 12)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sách giáo khoa Sách giáo khoa Sách giáo khoa Sách giáo khoa Sách giáo khoa
Nghe hiểu・Hội thoại Văn phạm Nghe hiểu・Hội thoại Văn phạm Văn phạm từ vựng
Viết văn Văn phạm từ vựng Đọc hiểu Văn phạm từ vựng Tình hình Nhật

Đây là khóa học tiêu chuẩn nhất để học tiếng Nhật một cách có hệ thống kéo dài 2 năm với chương trình học cho mỗi cấp độ là 1 học kỳ (3 tháng). Có bài kiểm tra trình độ được đưa ra tại thời điểm nhập học, vì vậy bạn có thể học trong một lớp phù hợp với trình độ của mình.
Thông qua các môn học dựa trên kỹ năng và các hoạt động phong phú trong lớp học, chúng tôi mong muốn bạn có được kiến thức tiếng Nhật chính xác, kỹ năng giao tiếp tự nhiên và trôi chảy. Các lớp từ trung cấp trở lên có các chương trình đáp ứng nhiều nhu cầu học tập, vì vậy chúng tôi hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu khác nhau như học lên cao hơn, tìm việc làm và trải nghiệm văn hóa Nhật Bản.

Năm 2

Trung cấp 
… Trong 6 tháng
(Tháng 1~tháng 6)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sách giáo khoa Sách giáo khoa Sách giáo khoa Sách giáo khoa Sách giáo khoa
Nghe hiểu・Hội thoại Văn phạm Nghe hiểu・Hội thoại Văn phạm Nghe Đọc Hiểu
Tình hình Nhật Bản Văn phạm, từ vựng Viết văn Văn phạm, từ vựng Đọc hiểu
Thượng cấp 
… Trong 6 tháng
(Tháng 7~tháng 12)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Sách giáo khoa
Sách giáo khoa
Sách giáo khoa
Sách giáo khoa
Luận văn ngắn
Văn phạm Văn phạm, Từ vựng Văn phạm, Từ vựng Văn phạm, Từ vựng Nghe, đọc, hiểu
Nghe hiểu Nghe hiểu
Văn phạm Văn phạm Văn phạm
Phát biểu Tình hình Nhật bản Phát biểu Báo chí Hội thoại
Cấp cao nhất 
…Trong 3 tháng
(Tháng 1~tháng 3)
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6
Báo chí Báo chí Báo chí Báo chí Báo chí
Tài liệu trực tiếp Tài liệu trực tiếp Tài liệu trực tiếp Tài liệu trực tiếp Tài liệu trực tiếp
Sách giáo khoa Sách giáo khoa Luận văn ngắn Sách giáo khoa Luận văn ngắn
Tranh luận Tranh luận Tranh luận Tranh luận Tranh luận

Tài liệu mỗi khóa học

画像
●Tài liệu sơ cấp●
画像
●Tài liệu trung cấp●
画像
●Tài liệu trung cấp●
画像
●Tài liệu thượng cấp●
画像
●Tài liệu cấp cao nhất●